• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Қазақша

Chọn tiền thưởng của bạn

Tại trang này bạn có thể chọn một hoặc nhiều loại tiền thưởng mà bạn có thể nhận trong tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn không thể nhận tất cả các khoản tiền thưởng có sẵn trong cùng một lúc. Để có thể làm vậy, bạn nên có số lượng tài khoản giao dịch được mở bằng với số lượng các chương trình tiền thưởng.

Các khoản tiền thưởng đa dạng giúp đáp ứng tất cả mọi thứ bạn cần.

InstaForex không ngừng mở rộng phạm vi của các khoản tiền thưởng nhằm cung cấp vô số cơ hội cho khách hàng của mình.

100% Bonus

Tiền thưởng chào mừng 100%

On first deposit. It's not compatible with other types of bonuses. Terms of depositing – instantly after the drawing-up of an application.

55% Bonus

Welcome Bonus 55%

For every deposit. Terms of depositing – instantly after the drawing-up of an application.

30% Bonus

Tiền thưởng Welcome 30%

Điều khoản kí gửi – ngay lập tức sau khi làm đơn đăng kí.

Club Bonus

Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex

Tiền thưởng đặc biệt cho thành viên của Câu lạc bộ InstaForex. Họ có thể tính tiền thưởng thêm cùng với các loại tiền thưởng khác.

Coupon Bonus

Tiền thưởng coupon InstaForex

Giải thưởng từ các đối tác cho các hoạt động giao dịch tốt.